Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Năm 2013: Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm

Các bài liên quan:

dịch vụ làm sạch hàng ngày

ve sinh cong nghiep

vệ sinh công nghiệp

http://vesinhsach.net/112/257/Dich-vu-ve-sinh-van-phong/Dich-vu-ve-sinh-van-phong.htm

phu bong san go danh bong san go

 Giải pháp về thực hiện chính sách tài khóa là một trong những nội dung quan trọng trong những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 vừa được Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/ NQ-CP.

Nghị quyết 01 yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội. Ảnh minh họa, nguồn internet.

Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước

Trong các giải pháp về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, Nghị quyết 01/NQ-CP nhấn mạnh việc thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về ngân sách nhà nước, bảo đảm thực các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán đã được Quốc hội quyết định. Phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi để tạo nguồn xử lý các nhiệm vụ chi cấp thiết phát sinh, giữ bội chi ngân sách nhà nước không quá 4,8% GDP.

Nghị quyết nêu rõ, tăng cường công tác chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, chống chuyển giá; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra thuế, nhất là các lĩnh vực, khoản thu có khả năng thất thu cao; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thuế; tăng cường chế tài, thực thi pháp luật về thuế. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội. Tổng kết, đánh giá, kiến nghị giải pháp phù hợp đối với chính sách động viên, huy động, sử dụng các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, công sản, đặc biệt là đất đai báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II-2013.

Về các khoản chi, Chính phủ yêu cầu rà soát, quản lý chặt chẽ, đảm bảo trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đúng chế độ quy định; tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi: mua xe công, tổ chức lễ hội, hội nghị, khởi công, phong tặng danh hiệu, chi phí điện, nước...

Việc xây dựng và triển khai dự toán ngân sách nhà nước gắn với chiến lược và địnhhướng phát triển trong từng thời kỳ, đảm bảo tính bền vững của ngân sách nhà nước, phản ánh được thứ tự ưu tiên trong phân bổ nguồn ngân sách nhà nước với từng ngành, lĩnh vực.

Chính phủ chỉ đạo, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi trong cân đối ngân sách nhà nước, các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước; vay tiền về cho vay lại; bảo lãnh vay của Chính phủ. Thực hiện minh bạch hóa chi tiêu của ngân sách nhà nước và đầu tư công.

Về nợ công và nợ quốc gia, Nghị quyết nhấn mạnh việc quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn về nợ và an ninh tài chính quốc gia. Tăng cường công tác giám sát, quản lý rủi ro và chủ động bố trí nguồn trả nợ các khoản vay đến hạn, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh phát triển đa dạng thị trường trái phiếu theo hướng tăng cường các công cụ nợ có kỳ hạn dài từ 10 năm trở lên; rà soát các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp để tạo thêm điều kiện cho các doanh nghiệp huy động vốn đầu tư phát triển ngoài nguồn vốn tín dụng của ngân hàng.

Hạn chế tối ta khởi công dự án mới dùng vốn ngân sách nhà nước

Nghị quyết 01 cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai, kiểm tra thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các dự án đầu tư của Nhà nước, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, các dự án trọng điểm, cấp bách, hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2013, bố trí hoàn trả vốn đã được ngân sách ứng trước.

Hạn chế tối đa khởi công dự án mới sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi vốn đầu tư đối với các công trình, dự án chậm triển khai, không hiệu quả. Không ứng trước vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án, trừ các dự án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, quốc phòng- an ninh cấp bách và dự án trọng điểm cấp bách.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội phải trên cơ sở bảo đảm cân đối chung của các nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2013-2015 và khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

V.Bắc

 

Nguồn: www.baohaiquan.vn

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét